(1 голосов, средний: 1,00 из 5)

Historia obecności Kościoła Katolickiego w Smoleńsku

Z historii Kościoła katolickiego w Smoleńsku

Pierwszy katolicki kościół w Smoleńsku został wybudowany przez niemieckich kupców w drugiej połowie XII i istniał on do końca XVI stulecia. Przeznaczeniem świątyni było duszpasterstwo kupców, wynikało to z faktu ze miasto było położone na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Pierwsza wzmianka o kościele w dokumentach historycznych pojawia się w tekście umowy zawartej miedzy Smoleńskiem, Ryga i Gotlandią z roku 1229 r. W dokumencie jest mowa o „łacińskiej świątyni” w Smoleńsku. Nazwanej w innym miejscu umowy „niemieckim kościołem”.

Zakony

Na początku XVII w. (7 lipca 1611), po zajęciu Smoleńska przez króla Zygmunta III Wazę, w mieście rozpoczęły swą działalność zakony. Jednym z pierwszych był Zakon Jezuitów. Zakonnikom wybudowano nieduży dom i przekazano cerkiew, którą przebudowano na skromną, ale ładną świątynię. W tym czasie dla wzmocnienia miasta-twierdzy, poprzez rożne przywileje sprowadzano z Polski osadników. W tragicznych dla miasta okresach ojcowie Jezuici ratowali miejscowa ludność od głodu i zimna, ale przede wszystkim kształtowali ich umysły. W 1623 powstało w Smoleńsku królewskie kolegium, które nieco później rozwinęło się dzięki ofiarom szlachty i przetrwało do 1654 r. W kolegium tym wykładano filozofię, matematykę, gramatykę, etykę i retorykę. Według historycznych dokumentów mieszkańcy Smoleńska chętnie oddawali swoich synów opiece zakonników, w celu zdobycia przez nich wykształcenia.

W okresie późniejszym sprowadzono do Smoleńska Dominikanów i Franciszkanów-„bernardynów”. Pierwszy klasztor „bernardynów” powstał 1626 r. był on nagrodą za dobre wypełnianie obowiązków duszpasterskich w armii Króla Zygmunta III, zakonnicy pełnili funkcje kapelanów wojskowych. Klasztor i kościół pw. Św. Antoniego znajdował się wewnątrz murów obronnych, a poza nimi zakonnicy otrzymali grunty, na których powstał drugi klasztor pod wezwaniem M.B. Anielskiej.

Powstanie Diecezji Smoleńskiej

W 1636 1 września dekretem papieskim erygowano diecezję Smoleńską. Sprawy organizacyjne, związane z istnieniem i funkcjonowaniem diecezji łacińskiej w Smoleńsku ciągnęły się dwadzieścia pięć lat. Tak długi okres kształtowania się diecezji można wytłumaczyć trudnym położeniem Zygmunta III. Po zdobyciu miasta, głównym celem było odbudowanie murów obronnych i miasta. Szybkiej organizacji diecezji również nie sprzyjał powolny proces powstawania zakonów w Smoleńsku i budowy nowych świątyń. Dochody diecezji ocenia się dziś na cztery tys. florenów rocznie, co pozwalało na utrzymanie około siedemdziesięciu osób.

W 1637 z udziałem wielkiej rzeszy wiernych pod przewodnictwem ks. bpa. Piotra Parczewskiego zostało odprawione pierwsze nabożeństwo. Nowopowstała diecezja nie była duża, ale stosunkowo liczna w wiernych. Biskupowi udało się w początkowym okresie zorganizować około dziesięciu parafii. W dokumentach z tego okresu są wzmianki o parafiach w Dorogoburzu, Krasnym, Papowej Górze. W tym okresie w Smoleńsku istniały równorzędnie trzy katedry: prawosławna, katolicka i greko-katolicka.

W 1654 Rosja upomniała się o zwrot ziem, które znajdowały się pod władzą Polsko-litewskiego państwa. Po zdobyciu miasta przez cara Aleksego Michaiłowicza, Polacy otrzymali ultimatum, albo wyjazd do Polski albo przyjęcie obywatelstwa i religii prawosławnej z jednoczesnym zachowaniem swoich dóbr i przywilejów.

W Smoleńsku odbyła się rekonsekracaja cerkwi, której używali unici. Miasto natomiast stało się fortem zabezpieczającym Rosję przed „nie chcianym przenikaniem katolicyzmu”.

Z tego okresu (druga polowa XVII i pierwsza polowa XVIII w) nie odnaleziono jakichkolwiek świadectw historycznych mówiących o istnieniu w Smoleńsku katolickich świątyń. Jednocześnie wiadomo, ze w 1678 r. car zagwarantował pozostałym w mieście katolikom tolerowanie nabożeństw przeprowadzanych w domach, oraz swobodne nawiedzenie świątyń za granicą.

Katolicką ludność ziemi smoleńskiej tworzyli potomkowie polskich przesiedleńców, którzy przyjechali tutaj za czasów Zygmunta III, jednakże po pewnym czasie nastąpiła asymilacja polskiej ludności. W początkowym okresie smoleńska szlachta mogła bez przeszkód zapraszać do swoich domów księży przybyłych z Polski, a dzieci mogły swobodnie uczyć się w Polsce a potem wrócić do Rosji. Tak było do ukazu wydanego w, 1728 r., kiedy to prawa szlachty zostały ograniczone, a ich dzieci nie mogły uczyć się za granicą. Została również ograniczona możliwość kontaktu wiernych katolickich z duszpasterzami. W 1735 został ogłoszony ukaz rządu rosyjskiego gwarantujący swobodę prowadzenia nabożeństw wszystkim wyznaniom w Rosji, przy tym podkreślono, „jeśli rosyjscy poddani będą skłaniać się ku innej wierze nie będą karani i w niebezpieczeństwie.”

Kościół Matki Bożej Anielskiej

W wyniku ogłoszenia ukazu z 1735 r. Kościół Katolicki w Smoleńsku znów mógł ożyć. Lata 1735-1748 były czasem powstawania struktur kościelnych na terenie miasta i rozbudzenia kultu. Początkowa praca duszpasterska była związana z działalnością franciszkanów – obserwantow. W początkach działalności służyli oni duszpastersko kupcom przybywającym na te tereny. W okresie późniejszym prowadzili prace duszpasterską w katolickiej parafii i służyli w małym kościółku, który znajdował się na miejscu, obecnego kościoła. W czasie działań wojennych w 1812 budynek został zniszczony. Rok później w1813 kościół odbudowano. Projektantem był architekt guberni. Kościół ten istniał, do 1838, kiedy to za pozwoleniem rządu i arcybiskupa metropolity Pawlowskiego dzięki ofiarom parafian rozpoczęto budowę nowego kamiennego kościoła pw. Narodzenia NMP.

Kościół Narodzenia NMP

Kościół ten wybudowano w przeciągu roku. Wzniesienie, na którym został postawiony jest wielką mogiłą. W 1812 r., kiedy armia Napoleona zajęła Smolensk, tutaj pod murami Kremla zginęło tysiące francuskich żołnierzy. Ich ciała złożono do wielkiej zbiorowej mogiły, która stała się podstawą wzniesienia, na którym po dziś dzień stoi kościół.

Kościół Narodzenia NMP był wybudowany w stylu rosyjskiego klasycyzmu. Zachował się jego szczegółowy opis umieszczony w „Tygodniku ilustrowanym” z 1870 roku. Tygodnik opublikował fotografie kościoła wraz z opisem: „Kościół bogaty w ozdoby, każda rzecz, dar parafian. Przy tym odczuwa się troskę o porządek i symetrię – wszystko daje dobre oduczcie. W obecnej chwili kościół utrzymuje się dzięki proboszczowi Denisiewiczowi… Sad i cmentarz jest pod opieka księdza Masalskiego i jest to jedno z piękniejszych miejsc Smoleńska…Wiele widzieliśmy kościołów i cmentarzy nigdzie jednak nie widzieliśmy takiego porządku jak w Smoleńsku”.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. kościół pw. Narodzenia NMP w skutek ogromnego rozwoju parafii i ciągłe powiększającej się liczby parafian nie mógł spełniać swych zadań. Pojawiła się konieczność budowy nowego, bardziej obszernego. W swojej prośbie najpierw o przebudowe kościoła ówczesny proboszcz Denisiewicz mówił: „Katolików obojga płci w całej parafii jest według spisów 3015 a w samym mieście 956, liczba ta w ostatnim czasie się zwiększyła dzięki Litwinom i Łotyszom, a także z przybyciem wojsk, w którym katolików jest więcej niż 1500 osób”.

Gazeta „Smoleński Wiestnik” 8 czerwca 1894 pisze: „5 czerwca proboszcz Smoleńskiego rzymsko katolickiego kościoła Denisiewicz w czasie uroczystej liturgii w obecności zgromadzonego duchowieństwa poświęcił miejsce dla nowo budującego się kościoła”.

Według danych tego samego „Wiestnika” 3 października 1896 kościół był wykończony: „z zewnątrz i po części w środku. W nim znajdują się 5 ołtarzy: główny już jest gotowy, godne uwagi są okna z kolorowymi szkiełkami tak dobranymi, ze przedstawiają ikonę Jezusa, Matki Bożej, i świętych…Kościół przewidziany jest na 6000 parafian.”

13 października 1896 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowej świątyni. 29 czerwca 1898 r. w dzień Apostołów Piotra i Pawła kościół był konsekrowany przez Metropolitę Mohylewskiego Szymona Marcina Kozłowskiego.

Autorem projektu, wykonanego w stylu neogotyckim był Michał Miejszer. Po jego nagłej śmierci prace były kontynuowane przez jego syna Michała Miejszera młodszego, a w końcu w związku ze śmiercią i tego architekta prace były kontynuowane pod kierownictwem architekta guberni Lyszczynckiego.

Na początku XX w. parafia liczyła 9000 wiernych. Parafia posiadała ok 8 ha ziemi i wiele nieruchomości. Przy parafii działy trzy ochronki, dwa domy starców dla mężczyzn kobiet, a także warsztaty gdzie młodzież mogła uczyć się rzemiosła. Od 1898 przy kościele smoleńskim istnieje „Towarzystwo dobroczynności” Pomoc potrzebującym obejmowała: zaopatrzenie w odzież, jedzenie, miejsce zamieszkania, opiekę medyczną, pomoc w znalezieniu pracy itp. W ochronkach pracowały zakonnice z zgromadzenia o. Honorata Koźmińskiego Córki Najczystszego Serca NMP. Jednym z głównych sponsorów działalności charytatywnej organizowanej przez parafię była szlachecka rodzina Komorowskich.

Czasy prześladowań

W grudniu 1917 r. powstał Smoleński dekanat, w skład którego wchodziły parafie smoleńskiej guberni. Dziekanem został o. Antoni Około-Kułak. W 1918 ze wszystkich świątyń, włączając w to i kościół katolicki, były konfiskowane metrykalne księgi parafialne. Położenie kościoła katolickiego pogarszało się wraz z konfliktem miedzy Polska a ZSRR. Latem 1921 r., z początkiem klęski głodu rozpoczęła się konfiskata kościelnych własności. Z kościoła zabrano wszystkie złote i srebrne przedmioty – dary parafian. Budynki kościelne odebrano wcześniej. Odebrano budynki ochronek, wyrzuceni zostali z plebani proboszcz i wikary, a w ich domu urządzono warsztat produkujący szczotki. Cześć domu była oddana pod kwatery mieszkalne. W 1926 r. kościół włączono pod ochronę muzeum wojewódzkiego.

Początkowo władze nie czyniły przeszkód katolikom w sprawowaniu kultu. Jednak w 1936 został aresztowany proboszcz Ks.Ignacy Zołnarowicz. Katolicy wraz ze stratą duszpasterzy utracili możliwość uczestnictwa w liturgii. Od 1937 r. nabożeństwa były zakazane. Z „przyczyn technicznych” odmawiano registracji księżom. Jednak poprzez wszystkie te lata rada parafialna nie zaprzestała swej działalności, wielu parafian zapłaciło za swoją odwagę życiem. W latach 1937-1938 poddano represjom a później stracono wielu katolickich aktywistów. W końcu 1939 r. katolicka parafia nie istniała. W 1940 r. 14 stycznia postanowieniem Smoleńskiej Rady Wojewódzkiej kościół został zamknięty, a budynek przekazano pod archiwum NKWD.

Odrodzenie parafii

Parafia odrodziła się w listopadzie 1991 r. kiedy to zarejestrowano ją w urzędzie wojewódzkim. Pierwszym katolickim księdzem, który regularnie odwiedzał Smolensk, był Ks.Zygmunt Chodosowski z Mohylewa, odprawiający nabożeństwa w mieszkaniach parafian. Wiosną 1992 r. nabożeństwa odprawiano w małej cmentarnej kaplicy i grobowcu Komorowskich na drugim piętrze tejże kaplicy żyły z początku Siostry Orionistki (później na długie siedem lat zamieszkał w nim proboszcz parafii). Przez kilka miesięcy niedzielne Msze św. sprawowali księża z Mohylewa:Władysław Blin spełniający obowiązki proboszcza i Stanisław Hodun. Dojeżdżali oni do parafii na niedzielę. W ciągu sześciu miesięcy parafianie otrzymali mały drewniany dom, w którym mieścił się zakład pogrzebowy – w nim odprawiano Msze św. do listopada 1999 r.

W czerwcu 1992 r. pierwszym stałym proboszczem parafii Niepokalanego poczęcia NMP został o. Jacek Kuczmik OFM, prowadzący parafię do dnia dzisiejszego. Jego obecność jest kontynuacją tradycji franciszkańskich w Smoleńsku. Od początku istnienia – do chwili obecnej – w parafii aktywnie pracują Siostry Orionistki bł. Luigi Orione. Okazują one pomoc potrzebującym, opiekują się chorymi i bezdomnymi. Siostry również prowadzą lekcje religii. W parafii pracowały siostry: Daniela Gargula i Estera Jasińska (1992-95), Angelika Dereń (1992-98), Bernadeta Swierczyńska (1995-99), Małgorzata Strzelecka(1995-96), Adriana Nowak i Dolores Kochanowska (od 1998).

Parafia dziewięć lat istniała w bliskim sąsiedztwie zakładu pogrzebowego. Wszystkie wysiłki parafian w celu odzyskania własności parafii nie przynosiły efektu, na terytorium parafii kontynuował swoje prace zakład pogrzebowy. Jednak w 1997 r. Urząd Miejski w Smoleńsku przekazał prawie całkowicie zniszczony budynek Domu Księży (były klasztor franciszkanow-bernardynow), wybudowany jeszcze w XIX w. Został też zatwierdzony projekt rekonstrukcji domu, i w ciągu dwóch lat praktycznie od fundamentów z zachowaniem fragmentów ścian (ze względu na zabytkowy charakter obiektu) wybudowano dom parafialny i parafialną kaplicę. W domu parafialnym oprócz kompleksu mieszkalnego znajduje się obszerna biblioteka, kancelaria, salki katechetyczne. W budynku przeprowadzane są akcje charytatywne jak i kulturalne. Apostolski Administrator dla katolików obrządku łacińskiego bp Tadeusz Kondrusiewicz uroczyście poświęcił dom i kaplice 28 listopada 1999 r.

W niszczejącym budynku kościelnym po dzień dzisiejszy mieści się archiwum wojewódzkie. Przechowywane w złych warunkach giną unikalne archiwalne dokumenty, w dramatycznym położeniu znajduje się sam budynek: na dachu rosną drzewa, ze ścian wypadają cegły, rozpadają się wieże. Przez wiele lat parafianie bez większych rezultatów zwracali się do wszystkich kompetentnych instytucji (od miejskich do rządowych i prezydenckich) z prośbą o zwrot kościoła, argumentując je tym, że parafia pragnie przeprowadzić renowacje obiektu i używać go jako miejsca kultu. Liczba wszystkich możliwych próśb przekroczyła już 70. Część z nich została bez odpowiedzi. Te zaś, na które odpowiedź przyszła, pozostały tylko w sferze obietnic przekazania kościoła, niekiedy stawiając takie warunki jak: wybudowanie nowego archiwum mieszczącego się w standardach europejskich.

Parafianie nie tracą jednak nadziei, że jedna z najpiękniejszych budowli Smoleńska – kościół katolicki będzie uratowany od zniszczenia.

W obecnym czasie parafia liczy około 400 parafian wielu narodowości: Polacy (w tym też imigranci z Kazachstanu),Białorusini, Rosjanie, Niemcy, Litwini, Asyryjczycy. Niektórzy przyjeżdżają z innych rejonów smoleńskiej guberni, gdzie kiedyś były parafie. Można by wskazać na wioskę Zykulino (15 km od Smoleńska). Na terytorium obwodu smoleńskiego zachowały się budynki kościołów w Roslawlu, Szumiaczach i Wieliz.

 
Войти через loginza

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

橫額| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 海報| 攤位| foamboard| 喜帖| 信封|

QR code scanner| SME IT| system integration| inventory management system| label printing| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| app development| mobile app development| handheld device| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|