(1 голосов, средний: 5,00 из 5)

Chorągiew Ziemska Smoleńska 5 stycznia 1633 roku

Jakub Brodacki

Wykaz pocztów w układzie alfabetycznym (wg nazwisk), łącznie z tymi posesjonatami, którzy służyli pod znakami zaciężnymi Straty poniesione podczas oblężenia (po 5 stycznia 1633 roku)

Dane oparte o rękopisy:

1.    Archiwum Głównego Akt Dawnych:

a) zespołu
Archiwum Radziwiłłowskiego, dział II, tom 8, nr 1098;

b) Sumariusz
Metryki Litewskiej tom VII;

c) zbioru z
Muzeum Narodowego rkps nr 955;

2.    Biblioteki Jagiellońskiej nr 906.

Rękopis AR,II, t.8, 1098 omówił po raz pierwszy Bernard Ostrowski w artykule pt. Pospolite ruszenie szlachty smoleńskiej w XVII wieku, w: „Acta Baltico-Slavica”, t.XIII, 1980. Jest to rejestr szlachty przybyłej na pospolite ruszenie przed 5 stycznia 1633 roku, tego dnia bowiem Aleksander Gosiewski wojewoda smoleński opuścił Smoleńsk, aby donieść królowi o sytuacji na ścianie moskiewskiej i osobiście dopilnować organizacji odsieczy.

Sumariusz Metryki Litewskiej zawiera spis zawartości poszczególnych ksiąg Metryki Litewskiej, której większa część znajduje się w Moskwie. Sumariusz nie nadaje się jako źródło dot. geografii województwa, pomaga natomiast w weryfikacji osób, wymienionych w rejestrze. Rękopis BJ 906 zawiera także niepełny spis osób, którym nadano lenna w latach 1621-1632, co również pomaga w weryfikacji osób, wymienionych w rejestrze (z rękopisu jako pierwszy korzystał prof. Andrzej Rachuba w wydanych ostatnio Urzędnikach… ziemi smoleńskiej i województwa   smoleńskiego). Dla weryfikacji okazjonalnie użyłem Zbioru z Muzeum Narodowego w AGAD nr rkps 955.

Organizacja pospolitego ruszenia smoleńskiego została szczegółowo omówiona przez Ostrowskiego i Rachubę. Dla porządku zwrócimy jednak uwagę na następujące fakty:

  • miejscem pospolitego ruszenia był Smoleńsk, gdyż forteca ta była bramą do Wielkiego Księstwa Litewskiego i zarazem doskonałą bazą do ofensywy na Moskwę, podlegała zatem szczególnej ochronie;
  • dobra w województwie smoleńskim były własnością państwa (choć były od tego wyjątki), nawet wtedy, gdy ich właściciel z czasów moskiewskich przeszedł na stronę polską. Król rozdawał je szlachcie dożywotnio lub prawem lennym dziedzicznym. Nie mogły być darowane, sprzedawane ani zastawiane
    bez zgody króla. Dziedziczono je tylko w linii męskiej, a po wygaśnięciu rodu, wracały na własność Rzeczypospolitej. Z posiadaniem lenna wiązała się powinność obronna;
  • szlachcic-posesjonat miał obowiązek trzymać w miejscowym zamku dom z czeladnikiem lub gospodarzem z muszkietem i z innym orężem pieszym, jako swego rodzaju posiłek dla załogi oraz spiżarnią na pół roku;
  • podczas wojny szlachcic stawał do walki osobiście lub przez zastępcę.

Uważny czytelnik dostrzeże ciekawe prawidłowości. W rejestrze część obywateli jest obecna zarówno z czeladnikami, jak i z gospodarzami, inni tylko z gospodarzami. Wśród nieobecnych zwracają uwagę ci, którzy oprócz gospodarzy wystawiali czeladników.

Być może czeladnik służył w zastępstwie dowódcy pocztu. Byli jednakże i tacy, którzy nie przybyli i nie przysłali w zastępstwie czeladników. Wśród obecnych, niektórzy mają czeladników, ogromna rzesza natomiast służy samopas. Wielu nieobecnych przysyłało w zastępstwie najemników. Kilkudziesięciu obywateli smoleńskich służyło w obecnych w Smoleńsku chorągwiach zaciężnych. Nie wiemy, dlaczego nie wystawili na swoje miejsce czeladników.

Problem osadnictwa w województwie smoleńskim w latach 1611-1654 jest tematem mojej przyszłej pracy doktorskiej. W planach bieżących jest opublikowanie w internecie listy smoleńszczan, która będzie z czasem uzupełniana o nowe informacje. Zwracam się ze szczególną prośbą do wszystkich czytelników o poprawki, uzupełnienia, a także o odpisy względnie   kopie (ksero lub elektroniczne) dokumentów i map, dot. województwa smoleńskiego z tego okresu, jak również z okresów późniejszych, kiedy województwo wpadło w ręce Moskwy, zaś część szlachty uznała cara za swego pana, część natomiast dochowała wierności Rzeczypospolitej, tworząc coś w rodzaju „wirtualnego” województwa smoleńskiego z osobnym sejmikiem. Bardzo pomocne   byłyby np. dokładne mapy topograficzne z czasów poprzedzających kolektywizację, a także indeks nazw miejscowych – jeżeli takowy istnieje.

Oddając do użytku publicznego niniejszy spis mam nadzieję, że okaże się on przydatny dla genealogów-amatorów w poszukiwaniach ich starodawnych korzeni.

Warszawa, dn. 17
października 2003 r.

 

Kolej- ność w rejestrze Czyj poczet: urząd Obecny / nieobe- cny Czelad- ników gospo- darzy zabici Dodatkowe źródła
imię Nazwisko
- Krzysztof Adamowicz [i]- 0 0 0    
143 Fiedor Andruszewicz - 1 0 0 -1 (zabity) BJ 906, s. 5, poz. 186
7 Andrzey Anforowicz Woyski rzeczycki, pułkownik-kwatermistrz[ii] 1 1 1 -1 (czeladnik) SML t. VII k. 270v poz. 3,
16, k.272v poz. 5
- - Arciszewski [iii]- 0 0 0    
- - Azanczewski [iv]- 0 0 0   BJ 906, s. 4, poz. 83
(pani Azanczewska)
160 Piotr Badowski - 0 1 1 Czeladnik raniony BJ 906, s. 3 (Paweł)
92 Maciei Bernacki - 0 1 1   SML t. VII k. 236 poz. 249
75 Andrzey Bernacki - 0 1 0   SML t. VII k. 232v poz. 97
32 - Bernardyni Obrona klasztorna 0 8 0    
13 Krzysztof Biedrycki Komornik JKM, bywszy
rotmistrz, pułkownik-kwatermistrz[v]
1 1 1 -1 (czeladnik), „a drugi
zginął”(?)
 
121 Stanisław Bielanowski - 1 0 0   SML t. VII k. 270 poz. 3
- [Hrehory?] Bielkiewicz [vi]- 0 0 0   BJ 906, s. 4 poz. 175
85 Jakub Bielski - 1 0 1   O jakimś Bielskim SML t.
VII k. 270v poz. 15
107 Stefan Bielski - 1 1 1  
72 Stanisław Boguszewski [vii]- 0 1 1   BJ 906 s. 3 poz. 31
21 Krzysztof Boniecki vel Buyniecki Pułkownik-kwatermistrz[viii] 1 1 1   BJ 906 s. 4 poz. 171; SML
t. VII k. 269 poz. 4, k. 270v poz. 21
39 - Borowska kniahini Podstolina żmuycka [żmudzka] 0 0 1   SML t. VII k. 233 poz.
124, k. 236v poz. 271, k. 269v poz. 12
150 Hrehory Borysow - 1 0 0   SML t. VII k. 230 poz. 31
80 Andrzey Braciszewski - 1 0 0 -1 (zabity)  
48 Andrzey Brylewski - 1 1 0 Czeladnik postrzelony  
61 [Krzysztof?] Burzyński - 1 1 1   BJ 906 s. 4 poz. 139
136 Alexander Buszyński [Buczyński?] [ix]- 0 0 1   BJ 906 s. 5 poz. 184
172 Stanisław Buyno - 0 0 1   BJ 906 s. 4 poz. 137; SML
t. VII k. 232v poz. 101
58 Janusz i Ostafiian Bykowscy [x]- 0 0 2    
69 Jerzy Chalucin - 1 0 0    
91 Jerzy Chalucin młody - 1 0 0    
144 Andrzey Chodykowski - 1 0 0 Jeden z Chodykowskich
postrzelony
 
196 Opanas Chodykowski Z „z bracią ubogich
trzema osób 4 y za Pana Boguszewskiego
4 0 0    
173 Maciei Choynski [Choiński?] [xi]- 0 0 1    
131 Hrehory Chudoley - 1 0 0    
153 Siemion Chudoley - 1 0 0    
37 Heronim [Hieronim] Ciechanowicz Podsędek smoleński 0 2 2   BJ 906 s. 5 k. 219; SML t.
VII k. 184, k. 269 poz. 1, 5, k. 270v poz. 6-7
62 Alexander Ciechanowicz - 0 1 1    
68 Paweł Ciechanowicz - 1 0 1    
36 Jan Ciechanowiecki Sędzia ziemski orszański 0 1 1    
135 Ihnat z synem Czarny Kozak doński „duniec” 2 0 0    
25 Stanisław Czasławski [Czesławski?] Strażnik[xii] 1 0 1   BJ 906 s. 5 poz. 203
146 Wołodymier Czoborow - 1 0 1    
188 Waleryan Daniecki - 1 0 1    
- - Dąbrowski [xiii]- 0 0 0   SML t. VII k. 270v poz. 2,
k. 273 poz. 5
15 Wacław Denisowicz Pułkownik-kwatermistrz[xiv] 1 1 0    
180 Mikołay Dereżyński - 1 0 0    
102 Michał y Mikołay Dmuchowscy - 2 0 0    
70 Stefan Dobromirski [Dobromilski?] - 1 0 0   SML t. VII k. 232v poz.
105
89 - Dołmatow [Dołmat?] - 0 1 0   SML t. VII k. 232 poz. 85;
k. 235 poz. 201
31 - Dominikanie Obrona klasztorna 0 6 0    
1 Samuel Drucki-Sokoliński Podwojewodzi smoleński,
przełożony na miejscu wojewody[xv]
0 1 (Jan Borowski) 1    
184 Woyciech Drzewiecki - 1 0 1   SML t. VII k. 236 poz. 265
47 Daniel Dubiński - 1 4 1   BJ 906 s. 3 poz. 12
(Andrzej)
124 Hrehory Dubrowski - 1 0 0   SML t. VII k. 234 poz. 171
(Fiodor)
40 Krzysztof Eydziatowicz Pisarz grodzki 1 1 1 2 wzięto do niewoli
„czeladników” (prawdopodob. Gospodarza i czeladnika)
BJ 906 s. 5 poz. 241, 249
16 Krzysztof Falimirz Lantwóyt smoleński, Pułkownik-kwatermistrz[xvi] 1 0 1    
- [Otto?] Finkin vel Finkien [xvii]- 0 0 0   SML t. VII k. 232 poz. 80
- - Ganecki [xviii]- 0 0 0    
- [Stefan?] Gikont [xix]- 0 0 0 -1? (gospodarz zabity) BJ 906 s. 3
82 Kasper Głuszyński - 0 0 1 -1 (gospodarz zabity)  
56 Jerzy Gorzuchowski vel
Grzechowski
- 0 1 1 -1 (któregoś
Gorzuchowskiego zabito?)
SML t. VII k. 233 poz. 119
57 Jan Gorzuchowski vel
Grzechowski
- 0 1 1 SML t. VII k. 269v poz. 1;
k. 270v poz. 17 (jakiś Gorzuchowski)
29 Alexander Gosiewski Wojewoda smoleński 0 0 3   SML t. VII k. 235v poz.
229, k. 269 poz. 9, k. 269v poz 12, k. 270 poz. 8-9, k. 272 poz. 33-34
4 Mikołay Gosiewski Podkomorzy smoleński, pułkownik-kwatermistrz[xx] 1 3 1   BJ 906 s. 3 fol. 33; SML
t. VII k. 235 poz. 212, k. 236 poz. 258 (jakiś G.)
6 Marcyan Gosiewski Woyski smoleński, pułkownik-kwatermistrz[xxi] 1 8 1   SML t. VII k. 271v poz. 29
198 Wacław Grusza - 1 0 0 -1? (zaginiony)  
192 Mateusz Grzybowski [xxii]- 0 0 1   BJ 906 s. 4 poz. 176
2 Malcher Gudziewski Horodniczy smoleński,
przełożony na miejscu wojewody[xxiii]
0 4 1   BJ 906 s. 3 poz. 37; SML
t. VII k. 269v poz. 14-15, k. 272v poz. 2
175 - Gurski [Grarski?] - 0 1 1 -1 (czeladnik)  
127 - Hermanowicz „po wyściu dwu czwieci
w służbie”
1 1 1   SML t. VII k. 231 poz. 16
- - Horanski vel Orański - 0 1 0 -1 (czeladnik)  
19 Ofanasiei Ingildieiow Pułkownik-kwatermistrz[xxiv] 1 1 1   SML t. VII k. 229 poz. 5
81 Adam Jachałowicz - 1 0 1    
86 Piotr Jahuszkin - 1 0 1    
149 Fiedor Jendawurow - 1 0 0    
181 Gabryel i Jan Jukawscy - 2 0 0   BJ 906 s. 4 poz. 136
130 Borys Jumin Kozak doński „duniec” 1 0 0    
133 Iwan Kalenow - 1 0 1    
- - Kaliszewski
[Kaliszczowski?]
[xxv]- 0 0 0   SML t. VII k. 232v poz. 98
171 Alexander Kamieński - 0 0 1   SML t. VII k. 229v poz. 14
33 Marcin Karliński Chorąży ziemski smoleński 0 2 2 -1 (gospodarz) BJ 906 s. 4 poz. 159; SML
t. VII k. 235v poz. 215, 217 (Wojciech)
42 Zygmunt Kazanowski Starosta kokenhauski 0 2 1    
43 Stanisław Kazanowski Starosta krosiński 0 1 1   BJ 906 s. 3
177 - Kęsicki [xxvi]- 0 0 1    
- - Kieszkowski [xxvii]- 0 0 0    
88 - Kirhorowie vel Kirkorowie - 0 1 1   BJ 906 s. 5 poz. 241
(Gabriel)
14 Woyciech Kisarzewski Pułkownik-kwatermistrz[xxviii] 1 1 1 Czeladnik postrzelony SML t. VII k. 233v poz.
151, 152, k. 236 poz. 255
187 - Kołakowski - 0 0 1    
112 - Komar - 1 0 0   BJ 906 s. 4 poz. 173
113 - Komar młody - 1 0 1    
28 Jan Kopański Strażnik[xxix] 1 0 1    
99 - Korsak - 1 1 1 -1 (czeladnik) SML t. VII l. 234 poz.
163, k. 235 poz. 213 (Bohdan i Stefan)
87 Orlih Korzeniewski - 1 0 1    
59 Dyonizy Kozigorski [xxx]- 0 0 3   BJ 906 s. 3 poz. 19; SML
t. VII k. 270v poz. 15
- - Kraiewski [xxxi]- 0 0 0   SML t. VII k. 232 poz. 54
(Andrzej i Szczęsny), 82
128 [Jan?] Kraskowski „po wyściu dwu czwieci
w służbie”
1 1 2   BJ 906 s. 3 poz. 31; SML
t. VII k. 232v poz. 9; k. 270 poz. 5
157 Sebastyan Krasowski - 1 0 0    
158 Piotr Krasowski - 1 0 0    
159 Jarosz Krasowski[xxxii] - 1 0 0    
110 - Krukowscy - 2 0 0    
189 Siemion Krukowski - 1 0 0   SML t. VII k. 270v poz. 13
(jakiś Krukowski)
195 Stefan Krukowski - 1 0 0    
- Zdan Krukowski [xxxiii]- 0 0 0    
65 Bernar Kruszyński - 0 1 1 Czeladnik raniony  
71 Andrzey Krywicki - 1 0 1   SML t. VII k. 273 poz. 5
44 Heronim Krzemieniewski Sekretarz JKM 0 1 1   SML t. VII k. 231v poz.
61, k. 270v poz. 10, 12
- [Marcin? Jan?] Kublicki [Kulbacki?] [xxxiv]- 0 0 0   BJ 906 , s. 3, s. 4 poz.
177
114 [Iwan?] Kudżin - 1 0 1   BJ 906 s. 4 poz. 84
- Piotr[?] Kulesza [xxxv]- 0 0 0 -1? (zabity gospodarz) BJ 906 s. 5 poz. 223
22 Jan Kunowski Pułkownik-kwatermistrz[xxxvi] 1 1 1    
111 - Kurczewski - 1 0 0 -1 (zabity)  
193 Alexander Kuzminski - 1 0 0 -1 (jeden z Kuzminskich
zabity)
SML t. VII k. 273 poz. 8
194 Paweł Kuzminski - 1 0 0    
197 Samuel Kuzminski - 1 0 0    
155 Jan Kuzmiński Zięć nieboszczyka Ginia 1 0 0    
73 Samuel Legowicz - 0 1 0    
137 Roman Leszowicz - 1 0 0   BJ 906 s. 4 poz. 135
- [Maciej?] Loda [xxxvii]- 0 0 0   SML t. VII k. 233 poz 140
54 - Loff - 1 0 0    
104 Konstanty Łopacin [Łopatowicz?] - 1 0 0   BJ 906 s. 5 poz. 249
162 Hrehory Łukianowicz - 1 1 0   BJ 906 s. 5 poz. 202
- - Łyhoszyn [xxxviii]- 0 0 0    
- [Piotr?] Mahaliński vel Makaliński [xxxix]- 0 0 0   BJ 906 s. 5 poz. 219
- [Stanisław?] Maharewicz [Makarewicz] [xl]- 0 0 0   SML t. VII k. 230 poz. 24
138 - Maharzarowicz - 1 0 0    
- - Maliszewicz [xli]- 0 0 0 -1?! (zabity gospodarz)  
49 Andrzey Małyszka - 1 1 1    
179 Jan Małyszka [xlii]- 0 0 1    
46 Andrzei Mankowski Sędzia woyskowy i chorąży[xliii] 0 0 1    
- - Mesczeryn vel Masczeryn [xliv]- 0 0 0 -1? (czeladnik zabity) SML t. VII k. 232 poz. 89
20 - Miałykoszow Pułkownik-kwatermistrz[xlv] 1 1 1    
- - Miastkowski [xlvi]- 0 0 0    
- - Michałowski [xlvii]- 0 0 0    
18 Tymofiei Mikulin Pułkownik-kwatermistrz[xlviii] 1 0 1    
95 Potap Mikulin - 1 0 1    
50 - Minkowski - 1 0 1    
- - Mleczko [xlix]- 0 0 0    
190 Maciey Modzelewski - 1 0 1    
17 - Mokrzycki Pułkownik-kwatermistrz[l] 1 1 1    
52 Stanisław Morkiewicz[li] - 1 0 1    
38 Piotr Mrowiński Podstoli smoleński 0 1 1    
122 Jakub z synem Nieciecki - 2 0 0    
170 - Novacki - 0 1 0    
152 Tymofiei Nowicki - 1 0 0    
26 Woyciech Nowoszyński Strażnik[lii] 1 0 1    
100 Piotr Obremski - 1 0 1 -1 (Obremski zabity)  
176 - Obremski jenerał 0 0 1    
126 - Ołdakowski „po wyściu dwu czwierci
w służbie
1 1 1    
166 Bracia Orłowie - 2 0 0    
164 Ysay [Izajasz?] Orzeł - 1 0 0 -1 (jednego Orła zabito
ale którego?)
 
165 Mikołay Orzeł - 1 0 0  
83 - Otferciutczow [?] - 1 0 1    
167 - Otmenk [liii]- 1 1 1    
- - Otroszkiewicz [liv]- 0 0 0   BJ 906 s. 4 poz. 178
106 Bazyli Ozaięczewski - 1 1 2 (z bratem)    
132 Jan Ozaięczewski - 0 0 1    
74 Andrzey Ozierow - 1 0 1    
93 - Pankiewicz - 1 0 0    
118 - Parcewski   1 0 1    
30 Piotr Parczewski Administrator Biskupstwa
Smoleńskiego
1 10 0    
9 Jan Pasek Sędzia grodzki smoleński,
pułkownik-kwatermistrz[lv]
1 2 1 Pasek postrzelony w
piersi, kula została.
BJ 906 s. 4 poz. 167
76 Onikiey Paszkiewicz jenerał 1 0 1 „posieczono”  
- Mikołai Paszkiewicz - 1 0 0 -1 (postrzelony umarł)  
163 Stanisław Pawłowski - 1 0 1   SML t. VII k. 235v poz.
224 (jakiś Pawłowski)
63 - Pawłowski - 1 0 0  
- - Pierszko vel Pieryszko [lvi]- 0 0 0   BJ 906 s. 5 poz. 262
129 - Pierwynawalow
[Szierwynawalow?]
Kozak doński „duniec” 1 0 0    
109 Woyciech z synem Pleskaczewscy - 2 0 0   BJ 906 s. 3 poz. 131
161 Woyciech Pleskaczewski - 1 0 0    
119 - Poniatowski - 0 1 1   SML t. VII k. 269 poz. 3;
k. 272 poz. 1
78 Jerzy Potemkin - 1 0 1   SML t. VII k. 229v poz. 10
(Fiodor), k. 236 poz. 251
79 Siemion Potemkin - 1 0 1    
98 Stefan Pożyrewski [Pużyrewski?] - 1 0 0    
154 Alexander Prażewski - 1 0 0    
125 - Puciata Instygator „po wyściu
dwu czwierci w służbie”
1 1 1   BJ 90 s. 3 poz. 14, s. 6
s. 5 poz. 187 (jacyś Puciatowie)
140 Fiedor Puciata - 1 0 0  
142 Marcin Puciata - 1 0 0  
141 Jan y Jarosz Puciatowie - 2 0 0  
105 Sidor Pużyrewski [Pożyrewski?] - 1 0 0    
145 Sylwester Pużyrewski [Pożyrewski?] - 1 0 0   BJ 906 s. 4 poz. 172
84 Jahow Pyżow - 1 0 1    
- - Radziszewski [lvii]- 0 0 0   SML t. VII k. 270 poz. 4
- - Rarog [lviii]- 0 0 0 -  
5 Alexander Reut Stolnik smoleński, pułkownik-kwatermistrz[lix] 1 3 1 Reut ranny, „czeladzi 3
wzięto a dwu raniono”(?)
SML t. VII k. 235v, k.
269v poz. 21
178 - Rowicki [lx]- 0 0 1    
- Alexander Rowiński [lxi]- 0 0 0   SML t. VII k. 233 poz.
115, 139
12 Wolter Rożen Bywszy rotmistrz JKM, pułkownik-kwatermistrz[lxii] 1 2 0 -1 (czeladnik) SML t. VII k. 233 poz. 139
148 Andrzey Rubiec - 1 0 0    
116 - Rzepkowski - 1 0 0   SML t. VII k. 234v poz.
190
- - Rzęzicki [lxiii]- 0 0 0    
- - Samowski [lxiv]- 0 0 0    
108 Piotr Samszon - 1 0 1    
103 Mateusz Sawicki - 1 0 1   BJ 906 s. 5 poz. 183
- [Jan?] Sczechowski [lxv]- 0 0 0   BJ 906 s. 3
- - Selatycki vel Sielaticki [lxvi]- 0 0 0   SML t. VII k. 231v poz.
66, k. 270 poz. 10
96 Alexander Sepliński - 1 0 0   BJ 906 s. 14 poz. 133 (różni
Seplińscy)
134 Iwan Sierheiow - 1 0 0    
156 - Siłakniażyn - 1 0 1   BJ 906 s. 3 poz. 13
115 - Skuharewski - 1 0 0    
94 - Sokołowski - 1 0 0 -1 (zabity) SML t. VII k. 236 poz. 260
- - Staryszewski [lxvii]- 0 0 0    
120 - Stefanowicz - 1 0 1    
64 Mikołai Storański - 0 1 1    
23 Maciey Stryżewski Pułkownik-kwatermistrz[lxviii] 1 1 1 Stryżewski postrzelony,
-1 (gospodarz)
BJ 906 s. 3 poz. 12
117 - Szabławiński - 1 0 0    
169 Iwan Szczerbah - 1 0 0    
27 Jan Szeliga Strażnik[lxix] 1? 0 1    
24 Jan Szeptunowski Pułkownik-kwatermistrz[lxx] 1 0 0 -1 (czeladnik) SML t. VII k. 235 poz. 206
147 Łukasz Szlawski - 1 0 0    
- [Jakub?] Szmurłowski [lxxi]- 0 0 0   BJ 906 s. 3
185 Łazar Szwanski - 1 0 0    
67 Andrzey Święcicki - 1 0 1   SML t. VII k. 236 poz.
254, k. 296 poz. 253 (jacyś Święciccy), k. 273 poz. 6
- - Tatarzyn [lxxii]- 0 0 0    
101 Symon Tatomirski vel Tatamierski Zastępstwo „aż dwu części
za Pana Denisowicza”
1 0 0   SML t. VII k. 231 poz. 57
(razem z Andrzejem), k. 231v poz. 65
186 - Toharski [lxxiii]- 0 1 1    
- [Zygmunt?] Tomaszewski - 1 0 0 -1? (zaginiony) BJ 906 s. 4 poz. 138
90 - Tratewski vel Tracewski - 1 0 0 Raniony  
123 Jan Trosnicki - 1 0 0 -1 (zabity)  
139 Gabriel Trubnisiow - 1 0 0    
182 Konon, „samoczwart z
synami”
Trunia vel Truniowski - 4 0 0 -1 (Trunia ojciec) BJ 906 s. 4 poz. 174
- - Turnicki [lxxiv]- 0 0 0    
66 Konstanty Uhlik vel Uchlik - 0 0 1   SML t. VII k. 232v poz.
107-108, k. 233 poz. 126 (Jan i Adam)
174 - Ulfow - 0 0 1    
51 Adam Wierzchowski - 1 1 1   BJ 906 s. 3 poz. 39; AGAD
Zb. z MN 955
3 Jakub Piotr vel Piotr
Jakub
Woiewódzki Porucznik roty husarskiej
woj. Smoleńskiego, przełożony na miejscu wojewody[lxxv]
0 1 1   BJ 906 s. 3 poz. 22, s. 4
poz. 88, k. 231v poz. 67 (jakiś Wojewódzki), k. 270v poz. 5 (jakiś
Wojewódzki)
11 Jan Woiewódzki Sędzia woyskowy na Smoleńsku,
pułkownik-kwatermistrz[lxxvi]
1 2 1   SML t. VII k. 233 poz.
122; BJ 906 s.3, s. 4 poz. 170
45 Maciei Woiewódzki - 0 0 1 -1 (zabity) SML t. VII k. 233 poz.
123, BJ 906 s. 4 poz. 85
41 Jakub Wonlar Budowniczy smoleński 1 1 1   SML t. VII k. 230v poz. 44
8 Mikołay Woroniec Pisarz ziemski smoleński,
pułkownik-kwatermistrz[lxxvii]
1 3 1 -1 (czeladnik) BJ 906 s. 4 poz. 173; SML
t. VII k. 271v poz. 25
60 Andrzey Woyszho [Woysza?] - 1 0 1 Gospodarz posieczony  
168 - Wronowski Za Surowcową 0 1 0    
151 Zygmunt Wroński - 0 1 1   BJ 906 s. 5 poz. 219; SML
t. VII k. 235 poz. 208
35 Waleryan Wyleżyński vel Wieleżyński Sędzia ziemski smoleński 0 1 1   BJ 906 s. 3 poz. 36, s. 5
poz. 269; AGAD. Zb. z MN 955
55 Jan Zaiezierski Podpisek ziemski[lxxviii] 0 0 1   BJ 906 s. 3 poz. 33
77 Alexander Zaiezierski Zastępstwo za Dybowskiego[lxxix] 1 0 1    
97 [Stefan?] Zaleski - 1 0 0 (postrzelony) BJ 906 s. 3 poz. 40
- - Zaleski [lxxx]- 0 0 0   BJ 906 s. 5 poz. 204; SML
t. VII k. 236 poz. 237 (Jan)
53 Adam Zaremba mierniczy 1 2 1    
10 Zacharyasz Zarucki Rotmistrz JKM, pułkownik-kwatermistrz[lxxxi] 1 1 1 Czeladnik postrzelony, -1
(gospodarz)
 
34 Samuel Zienowicz vel Zienkowicz Chorąży mścisławski 0 1 3 -1 (gospodarz) SML t. VII k. 235 poz.
207, k. 236 poz. 244, k. 272 poz. 36
191 Jan Zubrycki Jenerał, razem z zięciem,
Andrzejem Chociłowskim Rubcem
2 0 0    
183 Kuzma Zyrkowicz vel Żyrkowicz - 1 0 0 -1 (czeladnik) BJ 906 s. 4 poz. 140
- - Żaba [lxxxii]- 0 0 0    
- - Żebrowski [lxxxiii]- 0 0 0   SML t. VII k. 232v poz.
96, k. 233 poz. 116
- - Żuk [lxxxiv]- 0 0 0    

 


[i]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[ii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[iii]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[iv]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[v]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[vi]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[vii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[viii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[ix]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał
czeladnika.

[x]
Jeden Bykowski (który?) służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego,
zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie
wiemy, dlaczego obaj nie przysłali na swoje miejsce czeladnika (względnie
czeladników).

[xi]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał
na swoje miejsce czeladnika.

[xii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Służył w chorągwi Króla JM, zatem
obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy,
dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika (strażnik miał jakiś
szczególny przywilej?).

[xiii]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[xiv]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xv]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Porucznik Chorągwi Króla Jegomości,
faktycznie obecny w Smoleńsku ale nie w ramach pospolitego ruszenia.

[xvi]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xvii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xviii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xix]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xx]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxi]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxii]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał
na swoje miejsce czeladnika.

[xxiii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxiv]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxv]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xxvi]
Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w
szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xxvii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xxviii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxix]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Służył w chorągwi husarskiej
wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach
pospolitego ruszenia. Zapiska zatem niezrozumiała (strażnik miał specjalne
przywileje?).

[xxx]
Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w
szeregach pospolitego ruszenia. Miał aż trzech gospoadarzy, więc
przypuszczalnie darowano mu brak czeladnika.

[xxxi]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[xxxii]
Nadpisany nad Piotrem Badowskim.

[xxxiii]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xxxiv]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xxxv]
Służył jako chorąży w Chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, nie
w szeregach pospolitego ruszenia.

[xxxvi]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxxvii]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[xxxviii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xxxix]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[xl]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xli]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[xlii]
Prawdopodobnie to on właśnie Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego,
zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xliii]
Służył jako chorąży w Chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, nie
w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xliv]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xlv]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xlvi]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xlvii]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[xlviii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xlix]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[l]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[li]
Pasierb pana Wierzchowskiego.

[lii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[liii]
Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w
szeregach pospolitego ruszenia.

[liv]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lv]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lvi]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lvii]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[lviii]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[lix]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lx]
Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w
szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxi]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[lxii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxiii]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[lxiv]
Chorąży roty husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxv]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxvi]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[lxvii]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxviii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxix]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia. W rejestrze wpisany jako obecny, podczas
gdy służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w
szeregach pospolitego ruszenia.

[lxx]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxi]
Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie
wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi
Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego
ruszenia.

[lxxii]
Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxxiii]
Służył w chorągwi husarskiej ojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxxiv]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxxv]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Porucznik roty husarskiej wojewody smoleńskiego,
zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxxvi]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxvii]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxviii]
Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w
szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxxix]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Zapiska o jego obecności nie jest
zrozumiała. Wzięty do niewoli podczas wycieczki przeciw Moskalom.

[lxxx]
Nie wiadomo, czy nie tożsamy z Zaleskim wymienionym w rejestrze. Służył w
chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz
nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxxxi]
Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxxii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxxxiii]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

[lxxxiv]
Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku,
lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć
osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje
miejsce czeladnika.

 

 
Войти через loginza

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

橫額| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 海報| 攤位| foamboard| 喜帖| 信封|

QR code scanner| SME IT| system integration| inventory management system| label printing| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| app development| mobile app development| handheld device| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|