(2 голосов, средний: 5,00 из 5)

Панёва і кічка на Бранскім Палессі: да пытанняў аб межах этнічнай тэрыторыі беларусаў і выкарыстанні дакументальнай кінахронікі

Вольга Лабачэўская

У Беларускім дзяржаўным архіве кінафотафонадакументаў у Дзяржынску захоўваецца дакументальная стужка «У Бранскім Палессі», датаваная 1930 годам. Унікальныя кадры з мінулага разгортваюць перад гледачом карціны вясковага жыцця з няспешным рухам крылаў ветракоў, жнівом, малацьбой, якія змяняюцца святамі – жаночай гульнѐй, вясельным абрадам надзявання маладой павойніка, вадасвяццем, хросным ходам з цудатворным абразам Божай Маці. Запамінаецца твар дзяўчыны, якая рухаючыся разам з натоўпам за святыняй, раптам азіраецца і доўга-доўга глядзіць у аб’ектыў кінакамеры.

Дзякуючы цуду кіно, не толькі мы разглядаем людзей таго часу, але і яны са здзіўленне глядзіць на нас з вамі з нямога чорна-белага экрана. Нібы машына часу, архіўная кінастужка ажыўляе тое, што ўжо даўно не існуе.

У 1980-я гг. некалькі частак гэтай кінастужкі былі адбраны ў Дзяржфільмафондзе Расіі для перадачы ў Дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў Беларусі. Наяўнасць такога выдатнага матэрыялу ў нашым архіве, яго лакалізацыя з Бранскім Палессем дазвалялі меркаваць, што ѐн адлюстроўвае асаблівасці побыту, строяў, тыпажу беларусаў на ўсходзе нашай этнічнай тэрыторыі. Як вядома, ўсходняя мяжа рассялення беларускага этнасу, згодна даследаванням Я. Карскага і М. Доўнар-Запольскага, праходзіць па р. Дзясна і даходзіць да Бранска. На гэтай падставе хранікальныя кінаматэрыялы па Бранскаму Палессю 1928 г. неаднаразова выкарыстоўвалася ў беларускай кінадакументалістыцы. У 1998 годзе на Белвідэацэнтры рэжысѐр Віктар Аслюк зрабіў фільм «Край тужлівых песень», які цалкам пабудаваны на хранікальных кадрах [1]. Да іх дададзены тытры з радкамі славутага верша Я. Купалы «Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына» і музычнае суправаджэнне. У 2010 годзе Галіна Адамовіч уключыла кадры з сялянскімі жанчынамі, якія вышываюць, беляць палотны ў свой фільм аб народнай мастачцы Алене Кіш са Случчыны, зроблены ў аб’яднанні «Летапіс» Белдзяржкінастудыі. Сучасныя лічбавыя тэхналогіі і сродкі распаўсюджання інфармацыі дазволілі пазнаѐміцца з арыгіналам архіўнай стужкі шырокай публіцы.

Відэаролік «Летапіс» працягласцю 20 хв даступны сѐння карыстальнікам Інтэрнету на «YouTube» [2]. Інтэрнетвышукальнік на запыт: адкуль гэты кінаматэрыял і хто яго аўтар? – імгненны даў адказ: дакументальны фільм «В Брянском Полесье» ўваходзіць ў класіку савецкай кінадакументалістыкі. На расійскіх сайтах «Энциклопедия отчественного кино» і «Кино-Театр» размешчаны даведкі, што ѐн быў зняты вядомым савецкім кінарэжысѐрам Іллѐй Капаліным і аператарам Пятром Зотавым на кінастудыі «Союзкінахроніка». Стужка ў 1456,7 м з 5 частак з пакадравым апісаннем сюжэтаў захоўваецца ў архіве Расійскай цэнтральнай студыі дакументальных фільмаў [3] . У пачатку 1930-х гадоў фільм дэманстраваўся на экранах СССР. У ім кантрастна супастаўлена мінулае бранскай вѐскі і новае жыццѐ сялян, якія аб’яднаныя ў кааператывы, механізавана апрацоўваюць зямлю, таксама паказаны савецкія заводы, школы і іншыя з’вы новай савецкай рэальнасці. Захаваўся рэкламны плакат фільма на украінскай мове «У Бранському Поліссі», які графічна адлюстроўвае антытэзу фільма: барадаты невясѐлы селянін і малады са шчаслівай шырокай усмешкай грамадзянін новай савецкай дзяржавы.

В Брянском Полесье (1930)

В Брянском Полесье (1930)

Ці мае адносіны да беларускай этнічнай культуры паказаная ў фільме бранская вѐска з яе выразнымі этнаграфічнымі асаблівасцямі ў адзенні, вясельным абрадзе, гульнях і іншым? Адказ на гэтае пытанне прышлося шукаць у этнаграфічных працах. Гісторыя этнаграфічнага вывучэння Браншчыны ў 1920-я гады дазваляе зразумець, што з’яўленне фільма «У Бранскім Палессі» не было выпадковым.

У тыя гады актыўную этнаграфічную дзейнасць праводзіў Музей Цэнтральна-Прамысловай вобласці ў Маскве. Па яго заданні этнограф Н. Лебедзева вывучала народны побыт груп насельніцтва ў вярхоўях рэк Дзясна і Ака і здзейсніла ў 1925 і 1926 годзе экспедыцыі ў Бранскую і Калужскую губерні [4,с. 28]. Гэты забалочаны і лясісты раѐн называўся «Палессем», а насельніцтва ўжывала саманазву «полехі».

Выбар маршрута быў абумоўлены значнай захаванасцю тут архаічнага быту і рэліктавых форм культуры, а таксама тым, што на гэтай тэрыторыі гістарычна сутыкаліся культурныя традыцыі паўднѐвых велікарусаў, беларусаў і украінцаў. Таму адным з заданняў экспедыцыі Н. Лебедзевай было наступнае: на падставе дадзеных па матэрыяльнай культуры – пераважна традыцыйнаму касцюму і жыллю, вызначыць этнічныя рысы насельніцтва і межы рассялення тут розных этнакультурных груп.

Экспедыцыі далі багаты рэчавы матэрыял для папаўнення музея і шмат новых этналагічных дадзеных. Ужо ў сваім дакладзе 1925 года па выніках вывучэння Калужскага Палесся даследчыца зрабіла некаторыя важныя вывыды. Па-першае, «полехі» па сваему матэрыяльнаму быту – гэта паўднѐвавелікарусы, якія па асобных рысах блізкія да старажытных груп, якія ўтварылі беларусаў і украінцаў, а таксама да літоўцаў. Па-другое – няма падстаў да збліжэння паўднѐвавелікарусаў з сучаснымі беларусамі, а мяжа паміж імі пралягае на захад ад Дзясны. У 1927 годзе была апублікавана праца Н. Лебедзевай «Народны быт в верховьях Десны и в верховьях Оки (Этнологическая экспедиция в Брянской и Калужскай губернях в 1925-ом и 1926-ом годах)», у якой апісаны і прааналізаваны назапашаныя матэрыялы і зроблены вывады адносна этнічнага складу насельніцтва на даследаванай тэрыторыі [5].

Мяркую, што ўвагу савецкіх кінадакументалістаў да гэтых раѐнаў выклікалі менавіта гэтыя этнаграфічныя даследаванні, якія выявілі значную захаванасць тут рэліктавых форм культуры. Не выключана, што да стварэння сцэнару кінастужкі «У Бранскім Палессі» ў 1930 годзе мела непасрэднае дачыненне Н. Лебедзева. Аб прафесіянальным этнаграфічным падыходзе сведчыць выбар сюжэтаў, якія зафіксавалі архаічныя праявы побыту і культуры: курную хату, абрад адвядзення рукамі градавой хмары, лячэнне бабкай дзіцяці, прыгатаванне нябожчыка да пахавання, памінанне памерлых на могілках, веснавое бабскае свята «Маргосы» з прыгатаваннем абрадавай яешні1, карагоды і гульні з перацягваннем, вясельны абрад змазвання валасоў маладых алеем, абсыпання іх зернем і наступным накладаннем маладой адмысловай кічкі з капыцам і павойніка – жаночага галаўнога ўбору. У фільме падрабязна паказаны жаночыя заняткі: жніво, ткацтва за кроснамі, вышыўка геаметрычных узораў, бяленне палатна, і асабліва – старадаўнія строі з распашнымі панѐвамі, «запанамі» – хвартухамі, які апрануты паверх сарочкі, высокія кічкі з вышываным арнаментам і бісернымі «пазатыльнікамі» ззаду.

Кадры фильма "В Брянском Полесье"

Кадры фильма "В Брянском Полесье"

Некаторыя з паказаных у фільме з’яў падрабязна апісаны ў працы Н. Лебедзевай, а традыцыйны касцюм адлюстраваны на фотаздымках і замалѐўках [5, с. 71 – 74]. На гэтай падставе ўяўляецца магчымым дакладна вызначыць месцы здымак фільма. Гэта вѐскі Баянавічы і Падбужжэ. На час экспедыцый Н. Лебедзевай яны ўваходзілі ў Жыздрынскі павет Бранскай губерні, калі здымаўся фільм, – у Бранскую акругу Заходняй вобласці РСФСР з цэнтрам ў Смаленску. У наш час гэта населеныя пункты ў Хвастовіцкім раѐне Калужскай вобласці, што знаходзіцца ў яе паўднѐвай частцы на памежжы з Бранскай вобласцю. Турысты нашых дзѐн апісваюць у сваіх інтэрнэтдзѐнніках названыя мясціны як забалочаныя, з бураломамі, цяжкія для пешых і рачных вандровак. Вѐска Баянавічы знаходзіцца на рацэ Расета і паложана на вяршаліне «лысай гары». Гэта цалкам адпавядае кадрамі фільма, ў якіх маладзѐвыя гульні адбываюцца на высокім узгорку, і камера аператара паказвае зверху краявід рачной даліны ўнізе.

Апісанні Н. Лебедзевай паўднѐвавелікарускіх галаўных убораў дазваляюць дакладна вызначыць, што ў паказаным ў фільме вясельным абрадзе маладой апранаюць павойнік з трох частак, які насілі з в. Падбужжа. Ён замяніў сабой старадаўні галаўны убор – кічку з капыцам. Павойнік апраналі маладой адразу пасля вянчання ў царкве. Абрад адбываўся ў царкоўнай старожцы. У фільме ѐн паказаны на вуліцы.

Кадры з жанчынамі ў традыцыйных касцюмах з панѐвамі і кічкамі своеасаблівай формы дакладна суадносяцца з этнаграфічнымі апісаннямі галаўных убораў з в. Баянавічы. Стужка ранняй савецкай кінадакументалістыкі ўратавала для нас кавалачак старадаўняга свету, які ўжо цалкам належыць мінуламу. Фільм – выдатная жывая ілюстрацыя да вывучэння этнаграфіі славян.

Каштоўным з’яўляецца яго гістарачна-антрапалагічнае вымярэнне. Магчыма гэта адзін з апошніх кінадакументаў, у якім традыцыйны лад сялянскага жыцця ў вѐсцы паўстае яшчэ не кранутым разбурэннямі калектывізацыі і антырэлігійнай барацьбой, разгорнутых савецкай уладай у раѐнах, дзе адбываліся кіназдымкі, менавіта ў 1930 годзе. Не выключана, што святары і некаторыя сяляне, якіх бачым у фільме, ў вельмі хуткім часе сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій.

Навуковыя вывады, зробленыя адным з найбольш аўтарытэтных этнографаў савецкага часу Н. Лебедзевай, не даюць, на вялікі жаль, нам падстаў адносіць матэрыялы фільма «У Бранскім Палессі» да крыніц вывучэння этнічнай культуры беларусаў. Месцы, дзе адбываліся яго здымкі ў 1930 годзе, ляжаць па-за межамі этнічнай тэрыторыі рассялення беларусаў. Разам з тым, стужка і сѐння абуджае цікавасць да этнічнай культуры беларусаў. Сталася так, што гэтаму фільму было наканавана роля зрабіцца адным з культурных чыннікаў працэсу нацыянальнай ідэнтыфікацыі ў нашым грамадстве, які працягваецца.

Спіс літаратуры:

1. Аслюк, В. Край тужлівых песень [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: http://rutube.ru/tracks/3622781.html. – Дата доступа : 19.04.2012.

2. В Брянском Полесье [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: http://rutube.ru/tracks/3619660.html. – Дата доступа : 19.04.2012.

3. В Брянском Полесье [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: http://www.kinoteatr.ru/doc/movie/sov/92497/annot/. – Дата доступа : 19.04.2012.

4. Лебедева, Н.И. Этнологическое изучение Калужского Полесья как характерного этнологического района // Рязанский этнографический весник : науч. тр. В 2-х т. Т. 1. Творческое наследие Н.И. Лебедевой : этнографические исследования и материалы / отв. ред.-соств. и авт. прим. Б.А. Горбунова. – Рязань : Рязанский обл. центр народ. твор., 1996. – С. 28–30.

5. Лебедева, Н.И. Народный быт в верховьях Десны и верховьях Оки (Этнологическая экспедиция в Брянской и Калужской губернях в 1925-ом и 1926-ом годах) // Рязанский этнографический весник : науч. тр. В 2-х т. Т. 1. Творческое наследие Н.И. Лебедевой : этнографические исследования и материалы / отв. ред.-соств. и авт. прим. Б.А. Горбунова. – Рязань: Рязанский обл. центр народ. твор., 1996. – С. 31–92.

——————————————

1 «Маргосы», «маргоски» святкуюцца ў треццю нядзелю пасля Вялікадня, прымеркаваны да свята жонак-міраносіцаў (Шапарава Н.С. Энциклопедия славяеских прадников: календарныя поверья и обычаи славян. –М.: АСТ-Астраль, 2010. – С. 508).
Войти через loginza

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

橫額| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 海報| 攤位| foamboard| 喜帖| 信封|

QR code scanner| SME IT| system integration| inventory management system| label printing| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| app development| mobile app development| handheld device| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|